sobota, 30 stycznia 2010

Niewiele potrzeba...

...by zacząć narzekać... bolący żołądek, poważniejszy egzamin na horyzoncie... nie zawsze udany dzień... nadchodząca burza... Niewiele potrzeba, by ujawniło się, jak mało mamy wiary. Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?
To nie prawda!? Niestety prawda! Dlatego dzisiaj słyszymy: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Ale jednak jest nadzieja: Jezus jest wciąż w naszej łodzi i interweniuje jeśli tylko NA PRAWDĘ jest to potrzebne.

piątek, 29 stycznia 2010

Wciąż rośnie...

Pierwszorzędnym zadaniem kapłana jest głoszenie Chrystusa, Słowa Boga (...) i przekazywanie wielorakiej łaski Bożej, niosącej zbawienie przez Sakramenty. (...) Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? ” (Rz 10,11.13-15). ...drogi komunikowania się, otwarte przez zdobycze technologii, są już niezbędnym narzędziem. (...) świat cyfrowy (...) otwiera wielkie perspektywy i aktualizacje dla Pawłowego wezwania: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).
...od kapłanów wymaga się zdolności do obecności w świecie cyfrowym przy stałej wierności orędziu ewangelicznemu (...) i aby głosili Ewangelię, wykorzystując, obok tradycyjnych narzędzi, możliwości nowej generacji środków audiowizualnych (zdjęcia, wideo, animacja, blog, strony web). (...)
Za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu kapłan będzie mógł ukazywać życie Kościoła i pomagać ludziom dzisiejszym odkrywać oblicze Chrystusa (...)
Również w świecie cyfrowym powinno być widać, że pełna miłości zatroskanie o nas Boga w Chrystusie (...) [jest] konkretną i aktualną rzeczywistością. Duszpasterstwo w świecie cyfrowym powinno bowiem ukazać ludziom (...) że „Bóg jest bliski. (...) Raz jeszcze wzywam was, najdrożsi kapłani, do uchwycenia z mądrością tych szczególnych możliwości, jakie daje współczesna komunikacja. Niech Pan uczyni z was zapalonych głosicieli dobrej nowiny także na nowej „agorze”, jaką tworzą dzisiejsze środki przekazu.
Te słowa, pochodzące z Orędzia Benedykta XVI na 44 światowy dzień środków przekazu, pobudził moje myślenie i zachęcił ponownie, by zajrzeć na mojego bloga. Nic nie chcę obiecywać... zrobię, co będę mógł.
***
Królestwo Boże jak ziarno wrzucone w rolę: kiełkuje i rośnie, [człowiek] sam nie wie jak...
I na prawdę tak jest. To przecież nie od naszych wysiłków zależy, że będziemy zbawieni/że jesteśmy zbawieni. Z drugiej jednak strony nie możemy "leżeć do góry brzuchem". Jesteśmy wezwani do tego, by każdego dnia na nowo poszukiwać tego Królestwa - tam, gdzie jesteśmy.
Dziś dla mnie to oznacza konkretnie moje bycie kapłanem, studentem, mężczyzną. To tutaj, we mnie Królestwo Boże rośnie... lub nie, bo mu przeszkadzam (jak Dawid z pierwszego czytania).
Panie zmiłuj się nade mną w łaskawości swojej... przywróć mi radość Twojego zbawienia. (Ps 51)